Sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP về Công tác Pháp chế - Cần sự chủ động phối hợp giữa các Vụ, đơn vị trong công tác pháp chế

01:41 AM 29/12/2013 |   Lượt xem: 4899 |   In bài viết | 
<xmp style="DISPLAY: inline" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false">Hội nghị đã tiến hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Vụ pháp chế Ủy ban Dân tộc, tình hình triển khai thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP của Vụ Pháp chế, đánh giá thực trạng việc xây dựng và kiện toàn về tổ chức bộ máy của Vụ pháp chế theo quy định của Nghị định 122/2004/NĐ-CP, đánh giá về thực trạng và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế; đánh giá điều kiện đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động; đánh giá công tác quản lý nhà nước về công tác pháp chế, cơ chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động; những điểm bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân cũng như những kiến nghị và định hướng sửa đổi bổ sung Nghị định 122/2004/NĐ-CP; biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác pháp chế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao những thành tích mà công tác pháp chế trong Ủy ban nói chung, Vụ Pháp chế nói riêng đã đạt được; đặc biệt là Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban tham gia ý kiến trên 300 Dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư... do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến; tham gia đóng góp ý kiến trên 120 văn bản có chứa các quy phạm pháp luật của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT soạn thảo...; tổ chức tốt các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan UBDT, tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng ĐBKK...

Trong thời gian tời, ngoài việc thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vị quản lý nhà nước của UBDT khi có công văn đề nghị thẩm định của các đơn vị xây dựng văn bản, Vụ Pháp chế cũng cần chủ động thẩm định, rà soát, kiểm tra các văn bản các đơn vị xây dựng và ban hành khi không có ý kiến của Vụ Pháp chế và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về các trường hợp vi phạm quy trình xây dựng văn bản có chứa các quy phạm pháp luật.

[T.V.T]

Tin khác