Tổng quan Đề án 30 (2007-2010)

08:11 AM 15/12/2015 |   Lượt xem: 7516 |   In bài viết | 
Tổng quan Đề án 30 (2007-2010)

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sau khi thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 1 (2001-2005) đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trên vẫn còn tồn tại khá phổ biến xu hướng cơ quan hành chính giành thuận lợi cho mình, đẩy khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, vẫn còn tư tưởng bao cấp khi xây dựng và ban hành thủ tục hành chính, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Để giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30).

Mục tiêu của Đề án 30 nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí.

Nội dung của Đề án 30:

1. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước:

Hệ thống, đánh giá tổng thể thực trạng các thủ tục hành chính hiện hành, phát hiện các bất cập trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết, hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh:

Xây dựng hệ thống điều kiện kinh doanh minh bạch, hợp lý, thống nhất. Vừa đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu thông thoáng và giảm chi phí về thời gian, vật chất cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính:

Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính; chống việc lạm dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phục vụ lợi ích cục bộ, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng và thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

4. Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp:

Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trên đây là giới thiệu tổng quan về Đề án 30.

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700