03:02 PM 20/09/2016  Lượt xem: 2267
Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư; miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016.

 02:46 PM 06/05/2016  Lượt xem: 703

 08:11 AM 15/12/2015  Lượt xem: 1653

 03:34 AM 15/12/2015  Lượt xem: 31788

 05:02 AM 20/07/2015  Lượt xem: 2948
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn liên quan; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700